آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

کلمات کلیدی

آموزشگاه زبان بابلسر|مکالمه زبان بابلسر و فریدونکنار

تلفظ انگلیسی گوگل

تلفظ انگلیسی Online

بهبود تلفظ انگلیسی

jgtx hk'gdsd

دوره آیلتس چیست

امتحان آیلتس چیست؟ آیلتس آکادمیک چیست

آیلتس چیست؟ آیلتس چیست

آیلتس چیست ویکی پدیا

آیلتس چیست

آیلتس و تافل چیست؟

آیلتس جنرال چیست

جعبه لایتنر چیست

جعبه لایتنر ماندگار

جعبه لایتنر قلم چی

جعبه لایتنر اندروید رایگان

جعبه لایتنر آنلاین

روشهای یادگیری لغات زبان انگلیسی

روشهای یادگیری لغات زبان

روشهای یادگیری لغات انگلیسی

روشهای یادگیری لغات

آموزش تضمینی مکالمه انگلیسی آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

آموزشگاه پارسا بابلسر آموزشگاه موسیقی بابلسر

آموزشگاه زبان بابلسر آموزشگاه بابلسر آموزش تضمینی مکالمه زبان

آموزشگاه موسیقی چکاوک بابلسر آموزشگاه موسیقی رهاب بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر آموزشگاه رانندگی هستی بابلسر

آموزشگاه زبان پیام بابلسر آموزشگاه زبان کیش ایر بابلسر

آموزشگاه رهاب بابلسر آموزشگاه کامپیوتر بابلسر

آموزشگاه زبان سفیر بابلسر آموزشگاه زبان سیمین بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر موسسه زبان بابلسر

درس چهارم

يكشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ

آن یک پنجره است.

آیا آن یک پنجره است؟

بله، آن هست.

آن یک خودکار است.

آیا آن یک خودکار است؟

بله، آن هست.

آن یک تخته سیاه است؟

بله، آن هست.

آیا آنها دیوار هستند؟

بله، آنها هستند.

آیا آنها دانش آموز هستند؟

بله، آنها هستند.

آیا آنها نیمکت هستند؟

بله، آنها هستند.

آیا آن یک در است؟

بله، آن هست.

آیا آنها در هستند؟

بله، آنها هستند.

آیا آن یک میز تحریر است.

بله، آن هست.

آیا او یک معلم است؟

بله، او هست.

آیا آنها دانش آموز هستند؟

بله، آنها هستند.

آیا او یک دانش آموز است؟

بله، او هست.

آیا شما یک دانش آموز هستید؟

بله، من هستم.

آیا شما دانش آموز هستید؟

بله، ما هستیم.


(نکته: البته در فارسی کسی به اینصورت پاسخ نمی دهد که بله آن هست و یا بله آنها هستند و این موضوع در اینجا فقط جنبه آموزشی دارد معنی صحیح این است که  “بله، درست” )


1- Is it a window?

Yes, it is.


2- Is it a pen?

Yes, it is.

3-Is it a blackboard?

Yes, it is.

4- Are they students?

Yes, they are.

5- Are they students?

Yes, they are.

6- Are they benches?

Yes, they are.

7- Is it a door?

Yes, it is.

8- Are they doors?

Yes, they are.

9- Is it a desk?

Yes, it is.

10- Is she a teacher?

Yes, she is.

11- Are they students?

Yes, they are.

12- Is he a student?

Yes, he is.

13- Are you a student?

Yes, I am.

14- Are you students?

Yes, we are.


تمرینات درس چهارم


الف: شفاهی پاسخ کوتاه بدهید:


A- give short answers orally:


Example:


Are they books?

Yes, they are.


1-Are they pens? 1-Yes, they are.

2-Are they blackboards? 2- Yes, they are.

3-Is it a bench? 3- Yes, it is.

4- Are they windows? 4- Yes, they are.

5-Is she a student? 5- Yes, she is.

6-Is it a wall? 6- Yes, it is.

7- Are you teachers? 7- Yes, we are.

8- Are you students? 8- Yes, we are.

9-Are you a student? 9- Yes, I am.

10- Am I a teacher? 10- Yes, you are.


ب: با ” what” سئوالی کنید.

آنها در هستند.

آنها چه هستند؟


B-ask questions with “what”:


Example:

They are doors.

What are they?


1- They are books. 1- What are they?

2- They are students. 2- What are they?

3- She is a teacher. 3- What is she?

4- They are doors. 4- What are they?

5- It is a window. 5- What is it?

6- It is a pencil. 6- What is it?

7- He is a teacher. 7- What is he?

8- She is student. 8- What is she?

9- They are teachers. 9- What are they?


ج- به مفرد تبدیل کنید:

آنها خودکار هستند.

آن یک خودکار است.


C-change into the singular:


Example:

They are pens.

It’s a pen.


1- They’re chairs. 1- It’s a chair.

2- They’re walls. 2- It’s a wall.

3- They’re benches. 3- It’s a bench.

4- They’re books. 4- It’s a book.

5- They’re students. 5- She’s a student.

6- You’re teachers. 6- You’re a teacher.

7- We’re teachers. 7- I’m a teacher.


د- به جمع تبدیل کنید:


او یک دانش آموز است.

آنها دانش آموز هستند.


D-change into the plural:


Example:

She is a student.

They are students.


1- She is a teacher. 1- They are teachers.

2- It is a bench. 2- They are benches.

3- He is a student. 3- They are students.

4- It is a chair. 4- They are chairs.

5- It is a pencil. 5- They are pencils.

6- He is a teacher. 6- They are teachers.

7- It is a pen. 7- They are pens.

8- It is a door. 8- They are doors.


۹۴/۱۱/۲۵
مدیر آموزشگاه نالج
سامانه افزایش بازدید 24 آی پی