آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

آموزشگاه زبان نالج

آموزشگاه زبان نالج بابلسر

کلمات کلیدی

آموزشگاه زبان بابلسر|مکالمه زبان بابلسر و فریدونکنار

تلفظ انگلیسی گوگل

تلفظ انگلیسی Online

بهبود تلفظ انگلیسی

jgtx hk'gdsd

دوره آیلتس چیست

امتحان آیلتس چیست؟ آیلتس آکادمیک چیست

آیلتس چیست؟ آیلتس چیست

آیلتس چیست ویکی پدیا

آیلتس چیست

آیلتس و تافل چیست؟

آیلتس جنرال چیست

جعبه لایتنر چیست

جعبه لایتنر ماندگار

جعبه لایتنر قلم چی

جعبه لایتنر اندروید رایگان

جعبه لایتنر آنلاین

روشهای یادگیری لغات زبان انگلیسی

روشهای یادگیری لغات زبان

روشهای یادگیری لغات انگلیسی

روشهای یادگیری لغات

آموزش تضمینی مکالمه انگلیسی آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

آموزشگاه پارسا بابلسر آموزشگاه موسیقی بابلسر

آموزشگاه زبان بابلسر آموزشگاه بابلسر آموزش تضمینی مکالمه زبان

آموزشگاه موسیقی چکاوک بابلسر آموزشگاه موسیقی رهاب بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر آموزشگاه رانندگی هستی بابلسر

آموزشگاه زبان پیام بابلسر آموزشگاه زبان کیش ایر بابلسر

آموزشگاه رهاب بابلسر آموزشگاه کامپیوتر بابلسر

آموزشگاه زبان سفیر بابلسر آموزشگاه زبان سیمین بابلسر

آموزشگاه زبان دریامهر بابلسر موسسه زبان بابلسر

 بعدی | فهرست

جمعا ۲۶ (بیست و شش) حرف است که به دو دسته تقسیم می شوند :

حروف بزرگ = Capital lettersاین حروف عبارتند از:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 

حروف کوچک = Small Lettersاین حروف عبارتند از:
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

بهتر است دانش آموزان ابتدا صداهای حروف را یاد بگیرند تا پس از تشخیص صداها بتوانند به آسانی لغات را فرا گیرند در این قسمت سعی شده حداقل صداهای مورد نیاز برای سطح مبتدی آورده شود.

صدا در انگلیسی
هر کدام از الفبای انگلیسی دارای یک یا چند صدا هستند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم. صدای هر حرف را پس از تکرار حفظ کرده و معنای آنها را به خاطر بسپارید.

 

1.        حرف A
این حرف دارای صداهای زیر است
صدای(آ) مانند: (آرمی)=در کلمه  army به معنای ارتش
صدای (اَ) مانند: (کَت)= در کلمه  cat به معنای گربه
صدای(ای) مانند: (بریو)=در کلمه  brave به معنای شجاع
صدای(الف کوتاه) مانند: (کار)=در کلمه  car به معنای ماشین

2.       حرف B
این حرف معادل (ب) در زمان فارسی است مثال:
کتاب (بوک)  book
پسر (بویboy (

3.      حرف C
این حرف اگر قبل از y-i-e قرار گیرد صدای(س) در غیر این صورت صدای(ک) را میدهد:
مداد (پِن سیلpencil (
دوچرخه (بای سیکل)  bicycle
سقف (سیلینگ) ceiling
گربه (کَت) cat
سرد (کُلد) cold

4.       حرف D
این حرف معادل(د) در زبان فارسی است. مانند:
تاریک (دارک) Dark
سگ (داگ) dog
نوشیدن (درینک) drink

5.      حرف E
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(اِ) مانند: (پِن) خودکار pen
صدای(ای) مانند: (بی) بودن be

6.       حرف F
این حرف معادل (ف) در زبان فارسی است مانند:
احمق (فول) fool
دور (فار) far

7.      حرفG
این حرف گاهی صدای (گ) و گاهی صدای (ج) را می دهد مثال:
موتور (این جین) engine
دختر (گِرل) girl
خوب (گوٌد) good

8.      حرف H
این حرف معادل (ح-ه) در زبان فارسی است.مانند:
قلاب (هوُک)  hook
عسل (هانیhoney (
سخت-مشکل (هارد) hard

9.       حرف I
این حرف دارای دو صدا به شرح زیر است:
صدای ( آی) مانند: (تایم) وقت time
صدای(ای کوتاه) مانند: (فیش) ماهی fish

10.     حرف J
معادل(ج) می باشد.مانند: (جاست) عادل، درست just

11.     حرف k
معادل(ک) است. مانند:
)
بُوک) کتاب book
)
کینگ) پادشاه king
و چنانچه قبل از n در ابتدای کلمه به کار رود تلفظ نمی شود مانند:
)
نو) دانستن know
)
نیت) بافتن knit

12.    حرف L
صدای(ل) را می دهد. مانند:
(لیپ) لب lip
(لیو)زندگی کردن live

13.   حرف M
صدای(م) را می دهد.مانند:
(مُون)ماه moon
(مانی) پول money

14.    حرف N
صدای(ن) را می دهد. مانند:
(نک) گردن neck
(نون) ظهر noon

15.   حرف O

این حرف دارای صداهای زیر است:

صدای(او)مانند: (گو)رفتن go

صدای(آ) مانند: (فرانت)جلو front

صدای(او) مانند: (دو)انجام دادن do

16.    حرف P

صدای(پ) را می دهد مانند:

(پن)خودکار pen

(پام) کف دست palm

17.   حرف Q

صدای(ک) را می دهد.مانند:

(کوئیک) سریع-تند quick

(کوئین) ملکه queen

18.   حرف R

صدای(ر) را می دهد. مانند:

(روت) ریشه root

(رد) قرمز red

 

19.    حرف S

این حرف دارای صداهای زیر است:

صدای(س) مانند: (سی) دیدن see

صدای(ز) مانند: (لوز) گم کردن lose

 

20.    حرف T

صدای (ت) را می دهد مانند:

(تِل) گفتن tell

(تی چِر) معلم teacher

(تی) چای tea

 

21.    حرف U

گاهی صدای(یو) مانند: (یونی وِرسیتی) دانشگاه university

گاهی صدای(اِ) مانند: (تِرن)نوبت turn

گاهی صدای(آ) مانند: (شات) بستن shut

 

22.   حرف V

صدای (و) مانند:

(وِری)خیلی very

(ویکتوری) پیروزی victory

 

23.  حرف W

صدای(و) در حالیکه لبها گرد می شوند. مانند: (ویندو) پنجره window

و گاهی صدای (یو) مانند: (فی یو)تعدادی few

24.   حرف X

گاهی صدای (کس)-مانند: (فاکس)روباه fox

و گاهی صدای(گز) مانند: (اِگزَم) امتحان exam

25.  حرف Y

گاهی صدای(آی) مانند: (بای) خریدن buy

گاهی صدای(ای) مانند: (سیتی)شهر city

گاهی صدای(ی) مانند: (یِستِردی) دیروز yesterday

26.   حرف Z

صدای(ز) را می دهد.مانند:

(زو) باغ وحش zoo

(سایز) اندازه size

 

صداهای ترکیبی

این صداها نیز در حد توان و یادگیری دانش آموزان مبتدی تهیه و انتخاب شده اند.

 

=sh ش مانند: (شیپ) گوسفند sheep

= chچ مانند: (تی چِر) معلم teacher

=ture چِر مانند: (پیک چِر) تصویر picture

=ph ف مانند: (فتو) عکس photo

=tion شِن مانند: (نِی شن) ملت nation

=ea ای مانند: (تی چِر) معلم teacher

=th بین (ت و ث) مانند: (توث) دندان tooth

=th بین (د و ذ) مانند: (ذی) آنها they

 

گرامر

توجه: قبل از انجام درس مطالب زیر را حفظ کنید:

 

(فعل بودن در زمان حال)

من هستم I am=I’m

شما هستید you are=you’re

او هست(اشاره به مذکر) He is=He’s

او هست (اشاره به مونث) She is=She’s

آن است(اشاره به اشیاء) It is=It’s

ما هستیم We are=We’re

آنها هستند They are=They’re

 

سامانه افزایش بازدید 24 آی پی